SKATELINE – Chris Joslin, Kader Sylla Pro, Jaakko Ojanen, Alexis Sablone, Andrew Reynolds

Gary Responds To Your SKATELINE Comments On Metro – https://www.youtube.com/watch?v=VSNk_vm0B_I

2018 POPULIST Winner CHRIS JOSLIN
https://www.youtube.com/watch?v=n_u725ns1kA

Spitfire Wheels: Arson Dept III Kader & Classmates
https://www.youtube.com/watch?v=SwtpGvQaNVw

Converse CONS Welcome Alexis Sablone
https://www.youtube.com/watch?v=Gx6zy149U5g

Thrasher Am Scramble 2018 Video W/ Kader Sylla, Jaakko Ojanen, Tanner VanVark, Pedro Delfino, Fabiana Delfino, Henry Gartland
https://www.youtube.com/watch?v=HB6z-UB84mA

Keep up with Thrasher Magazine here:
http://www.thrashermagazine.com
http://www.facebook.com/thrashermagazine
http://www.instagram.com/thrashermag
http://www.twitter.com/thrashermag